منو

روز: 2 تیر 1397 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

2 تیر 1397 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

بیشترین آمار پیوند اعضاء مربوط به پیوند کلیه است. در حال حاضر ایران در خاورمیانه...

آدرس مطب

تهران – جنب بیمارستان آتیه – ساختمان پزشکان آتیه – طبقه ۴

شماره تماس