منو

روز: 20 تیر 1397 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

20 تیر 1397 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

سنگ های ادراری نوعی رسوب غیر طبیعی مواد شیمیایی و کریستال در درون کلیه...

آدرس مطب

تهران – جنب بیمارستان آتیه – ساختمان پزشکان آتیه – طبقه ۴

شماره تماس