منو

روز: 31 شهریور 1397 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

31 شهریور 1397 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

به طور کلی واریکوسل عبارتست از اتساع و بزرگ شدگی غیرطبیعی شبکه وریدی بالای...

آدرس مطب

تهران – جنب بیمارستان آتیه – ساختمان پزشکان آتیه – طبقه ۴

شماره تماس