منو

روز: 8 دی 1397 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

8 دی 1397 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

پروستات غده ای است که در زیر مثانه و در مقابل انتهای دستگاه گوارش...

آدرس مطب

تهران – جنب بیمارستان آتیه – ساختمان پزشکان آتیه – طبقه ۴

شماره تماس