منو

روز: 18 آذر 1399 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

18 آذر 1399 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

آتروفی بیضه، یک وضعیت پزشکی است، که در آن بیضه از نظر اندازه کوچک...

آدرس مطب

تهران – جنب بیمارستان آتیه – ساختمان پزشکان آتیه – طبقه ۴

شماره تماس