منو

روز: 3 فروردین 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

3 فروردین 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

کالیکتازی شرایطی است که کالیس کلیه شما را تحت تأثیر قرار می دهد. با ابتلا...

آدرس مطب

تهران – جنب بیمارستان آتیه – ساختمان پزشکان آتیه – طبقه ۴

شماره تماس