منو

روز: 20 خرداد 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

20 خرداد 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

سیستیت بینابینی (IC) یک ناهنجاری مزمن و پیچیده است، که معمولاً با ورم یا...

آدرس مطب

تهران – جنب بیمارستان آتیه – ساختمان پزشکان آتیه – طبقه ۴

شماره تماس