منو

روز: 12 تیر 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

12 تیر 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

کیستهای اپیدرموئید و کیستهای چربی را مشترکا کیستهای سباسه می نامند. این کیستها در...

آدرس مطب

تهران – جنب بیمارستان آتیه – ساختمان پزشکان آتیه – طبقه ۴

شماره تماس