منو

روز: 10 اردیبهشت 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

10 اردیبهشت 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

پوست ختنه گاه، نوک یا سر آلت تناسلی را می پوشاند. جراح با بریدن...

آدرس مطب

تهران – جنب بیمارستان آتیه – ساختمان پزشکان آتیه – طبقه ۴

شماره تماس