منو

روز: 31 خرداد 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

31 خرداد 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

مراجعه به پزشک عمومی، دندانپزشک یا اپتومتریست (بینایی سنج) امری طبیعی و معمول است....

آدرس مطب

تهران – جنب بیمارستان آتیه – ساختمان پزشکان آتیه – طبقه ۴

شماره تماس