منو

روز: 23 مرداد 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

23 مرداد 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

دیدن خون در ادرار می تواند باعث وحشت و نگرانی شما شود، به خصوص...

آدرس مطب

تهران – جنب بیمارستان آتیه – ساختمان پزشکان آتیه – طبقه ۴

شماره تماس