منو

روز: 9 اسفند 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

9 اسفند 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

به بزرگ شدن غیرطبیعی رگ های خونی در کیسه بیضه «واریکوسل» گفته می شود....

آدرس مطب

تهران – جنب بیمارستان آتیه – ساختمان پزشکان آتیه – طبقه ۴

شماره تماس