منو

روز: 5 خرداد 1402 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

5 خرداد 1402 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

در فتق اینگوینال یا فتق کشاله ی ران، چربی یا بخشی از روده کوچک...

آدرس مطب

تهران – جنب بیمارستان آتیه – ساختمان پزشکان آتیه – طبقه ۴

شماره تماس