مجله آموزشی بیماری‌های ارولوژی

موضوع موردنظرتان را جستجو کنید

بیماری سوزاک را می توان از روش های مختلف آزمایشگاهی در مدت زمان کمی (از چند ساعت تا نهایتاً حدود یک هفته) تشخیص داد.

این روش ها می تواند شامل کشت باکتری و یا رنگ آمیزی مستقیم نمونه ها و یا تشخیص DNA باکتری در کشت ها باشد. این آزمایش ها را می توان بر روی نمونه ترشحات، خون، ادرار و یا نمونه برداری از سلول ها (بطور مثال سلولهای مدخل رحم) انجام داد.

نمونه ها باید با استفاده از سواپ اسـفنجی یـا پارچـه کتـانی از قسمت های آلوده نظیر سرویکس، پـیشابـراه، مقعـد و دهـان جمع آوری شوند.  زنان باید تحت آزمایش داخـل لگنـی قـرار گیرند.

هیچکدام از آزمایشـات فـوق دردنـاک نیسـتند، ولـی ممکن است برخی اوقات باعـث نـاراحتی گردنـد. اگـر شـما مقاربت مقعدی دارید، لازم اسـت بـه پزشـک بگوییـد تـا بـا سواپ از رکتوم شما نمونه تهیه کنـد. همچنـین اگـر مقاربـت دهانی دارید، باید به پزشک اطلاع دهید. اگر فکـر مـی کنیـد در معرض تماس با سوزاک قرار گرفته اید، بهتر است هر چه سریعتر به پزشک مراجعه کنید.

در اکثر موارد کارکنان آزمایشگاه های تشخیصی، ترجیح می دهند که بیش از یک روش را در مورد افراد انجام دهند.

پس از مثبت بودن نتیجه آزمایش، شریک جنسی فرد آلوده نیز آزمایش می شود و حتی در صورت منفی بودن جواب آزمایش دوره ای کوتاه از آنتی بیوتیک ها برایش تجویز می شود.

آخرین مطالب