مجله آموزشی بیماری‌های ارولوژی

موضوع موردنظرتان را جستجو کنید

علت دقیق ایجاد کیست اپیدیدم ناشناخته است، اما ممکن است این عارضه به علت انسداد یکی از لوله‌ های انتقال دهنده اسپرم اتفاق بیافتد.

آسیب فیزیکی و التهاب بیضه‌ها نیز می‌توانند در انسداد مسیر اسپرم و ایجاد کیست اپیدیدیم در کیسه بیضه نقش داشته باشند.

اسپرماتوسل

آخرین مطالب