مجله آموزشی بیماری‌های ارولوژی

موضوع موردنظرتان را جستجو کنید

مقدار طبیعی اوره خون در بالغین ۴۵-۱۵ mg/dl و در کودکان ۴۰-۱۰ mg/dl می باشد.

علت پایین بودن اوره خون

از علل کاهش سطح اوره خون (BUN) به موارد زیر می توان اشاره کرد:

✅ میزان پروتئین دریافتی کم باشد. (سوء تغذیه)

✅ سنتز و ساخت پروتئین مختل شود. (بیماری کبدی)

✅ میزان دریافت مایعات بیش از حد لازم باشد. (هیدراتاسیون بیش از حد)

آخرین مطالب