منو

روز: 19 اسفند 1399 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

19 اسفند 1399 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

نمونه برداری از مثانه، روشی است که در آن، پزشک، تکه های کوچکی از...

آدرس مطب

تهران – جنب بیمارستان آتیه – ساختمان پزشکان آتیه – طبقه ۴

شماره تماس