منو

روز: 7 مرداد 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

7 مرداد 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

درد کلیه اغلب در پهلوها، کمر، شکم و یا کشاله ران احساس می شود....

آدرس مطب

تهران – جنب بیمارستان آتیه – ساختمان پزشکان آتیه – طبقه ۴

شماره تماس