منو

روز: 13 اسفند 1396 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

13 اسفند 1396 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

در حالت طبیعی یک فرد بالغ در طی ٢٤ ساعت حدودا ٨-٦ مرتبه ادرار...

آدرس مطب

تهران – جنب بیمارستان آتیه – ساختمان پزشکان آتیه – طبقه ۴

شماره تماس