منو

روز: 19 مرداد 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

19 مرداد 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

کلیه ها، اندام های لوبیا شکلی هستند که در اطراف شکم قرار گرفته اند...

آدرس مطب

تهران – جنب بیمارستان آتیه – ساختمان پزشکان آتیه – طبقه ۴

شماره تماس