منو

روز: 18 فروردین 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

18 فروردین 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

رشد و تکثیر غیر عادی سلول های دیواره یا بافت مثانه، تومور غیر سرطانی...

آدرس مطب

تهران – جنب بیمارستان آتیه – ساختمان پزشکان آتیه – طبقه ۴

شماره تماس